Działanie 6.2 PO KL
2014-07-17
Informacja o terminach szkoleń 'ABC przedsiębiorczości' oraz osobach w nich uczestniczących
Ostatnio dodane do serwisu
Harmonogram spotkań informacyjnych
Strona główna     Dla Bezrobotnych, Poszukujących Pracy, Niepełnosprawnych, Pracowników w wieku 45 lat i powyżej     Świadczenia wypłacane przez PUP     Zasiłek dla bezrobotnych

  Zasiłek dla bezrobotnych

Komu przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

(art. 71 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.).

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli:
1. nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
2. w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:
a. był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,
b. wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, jeżeli osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
c. świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,
d. opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
e. wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,
f. wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
g. opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie nie należącym do UE/EOG w wysokości 9,75 % przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia,
h. był zatrudniony za granicą przez okres co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,
i. był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.
Do wspomnianych wyżej 365 dni zalicza się również okresy:
1. zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza w innych służbach mundurowych,
2. urlopu wychowawczego, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów,
3. pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renty szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności - okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
4. inne okresy, za które opłacane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
5. okresy, za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy (stosunku służbowego) oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych w Bydgoszczy i w Powiecie Bydgoskim.

Okres pobierania zasiłku wynosi:
1. 6 miesięcy - dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 125 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
2. 12 miesięcy:
- dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia posiadających jednocześnie co najmniej 20 - letni okres uprawniający do zasiłku,
- dla bezrobotnych, którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.
Jaka przyczyna wydłuża okres pobierania zasiłku?
W przypadku urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, okres pobierania zasiłku ulega przedłużeniu o okres zasiłku macierzyńskiego.
Jaka przyczyna nie zmienia okresu pobierania zasiłku?
Okres pobierania zasiłku przez bezrobotnych zamieszkałych w miejscowościach, które w okresie pobierania zasiłku zostały objęte obszarem działania innego powiatowego urzędu pracy, nie ulega zmianie.
Gdy bezrobotny z prawem do zasiłku na 6 miesięcy zmieni miejsce zamieszkania na obszar, w którym okres pobierania zasiłku wynosi 12 miesięcy, bezrobotnemu nie przysługuje prawo do wydłużenia okresu pobierania zasiłku do 12 miesięcy.
Wysokość zasiłku dla osób bezrobotnych
Wysokość przyznanego zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest od udokumentowanego okresu uprawniającego i wynosi:
- 80% kwoty zasiłku, gdy wskazany okres wynosi mniej niż 5 lat;
- 100% kwoty zasiłku, jeżeli okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 5 lat;
- 120% kwoty zasiłku, jeżeli okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat.

Terminy przyznawania prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych

Przyznanie prawa do zasiłku w innym terminie niż po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się:
1. po okresie 90 dni, od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, w przypadku rozwiązania przez bezrobotnego w okresie 6 miesięcy przed rejestracją stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron (art. 75 ust 1 pkt 1 i 2, art. 75 ust 2 pkt 1 i 2) albo zarejestrowania się jako bezrobotny w okresie, zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
2. po okresie 180 dni, od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, w przypadku spowodowania rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego w okresie 6 miesięcy przed rejestracją bez wypowiedzenia ze swej winy (art. 75 ust 1 pkt 3, art. 75 ust 2 pkt 3),
3. po upływie okresu, za który otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej (art. 75 ust 1 pkt 4, art. 75 ust 2 pkt 4),
4. po upływie okresu, za który bezrobotny otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę (art. 75 ust 1 pkt 5, art. 75 ust 2 pkt 4),
5. od dnia udokumentowania prawa do zasiłku, w przypadku, gdy osoba bezrobotna udokumentuje okres uprawniający do zasiłku po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy,
6. od dnia rejestracji - w przypadku, gdy bezrobotny utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę i ponownie zarejestrował się w ciągu 14 dni po ustaniu przyczyny powodującej utratę statusu bezrobotnego lub gdy bezrobotny utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni, a w dniu kolejnej rejestracji spełnia warunki niezbędne do przyznania prawa do zasiłku.

WAŻNE - Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie posiadającej status bezrobotnego.

ISTOTNE

Nie oczekuje 90 dni na przyznanie prawa do zasiłku osoba, która w okresie 6 miesięcy przed rejestracją rozwiązała stosunek pracy na mocy porozumienia stron, które nastąpiło z powodu:
1. upadłości pracodawcy,
2. likwidacji pracodawcy,
3. zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy,
4. zmiany miejsca zamieszkania (w tym przypadku stosunek pracy może być również rozwiązany za wypowiedzeniem).

Jaka przyczyna powoduje skrócenie okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych?

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych ulega skróceniu o:
1. 90 dni karencji - w przypadku rozwiązania przez bezrobotnego stosunku pracy (stosunku służbowego) w okresie 6 miesięcy przed rejestracją za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron albo zarejestrowania się jako bezrobotny w okresie, zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
2. 180 dni karencji - w przypadku spowodowania rozwiązania przez bezrobotnego stosunku pracy (stosunku służbowego) bez wypowiedzenia ze swej winy, w okresie 6 miesięcy przed rejestracją,
3. okres, za który otrzymał odszkodowanie - w przypadku zarejestrowania się danej osoby w powiatowym urzędzie pracy przed upływem okresu, za który otrzymała odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
4. 90 dni karencji - w przypadku odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia przez bezrobotnego propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych,
5. poprzedni okres pobierania zasiłku - w sytuacji, gdy:
- będzie miała miejsce ponowna rejestracja w terminie 14 dni od daty:
- zakończenia zatrudnienia,
- zakończenia wykonywania innej pracy zarobkowej,
- zakończenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
- ustania okresu uzyskiwania przychodu przekraczającego połowę najniższego wynagrodzenia,
- odbycia służby wojskowej,
- szkolenia organizowanego przez inny podmiot (art. 73 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)
- osoba, która utraciła na okres nie dłuższy niż 365 dni status bezrobotnego, w dniu kolejnej rejestracji spełnia warunki do uzyskania prawa do zasiłku,
6. okres nie przysługiwania zasiłku z powodu wyjazdu za granicę lub z powodu braku gotowości do podjęcia zatrudnienia, pod warunkiem, że wyjazd za granicę lub brak gotowości do podjęcia pracy trwał krócej niż 10 dni.
7. okres zatrudnienia w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, odbywania stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych.
WAŻNE
Okresy pobierania zasiłku oraz stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Okres pobierania zasiłków oraz stypendiów nie wlicza się do:
1. okresów wymaganych do nabycia prawa i długości okresu pobierania zasiłku,
2. okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego,
3. stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów. Zasiłek dla bezrobotnych jest dochodem i podlega opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ważne dla osób zwolnionych z zakładów karnych, i aresztów śledczych: (art. 71 ust. 3 ww. ustawy)
Osobom bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i aresztów śledczych prawo do zasiłku przysługuje jeżeli:
1. zarejestrują się w okresie 30 dni od dnia zwolnienia,
2. legitymują się w sumie 365 dniami zatrudnienia przypadającymi w okresie 18 miesięcy przed ostatnim pozbawieniem wolności oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia wolności, a podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę przed pozbawieniem wolności oraz 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie pozbawienia wolności.

Wszelkie informacje: Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy - parter, tel. 52-36-04-311.
Powiatowy Urząd Pracy
w Bydgoszczy
ul. Toruńska 147
NIP Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy
953-23-64-428

Powrót

wersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet